Day101|声調が難しい

▼日本語訳文
最近、自分の発音がまだあまり良くないことに気づき、日本語の勉強を再開しました。シャドーイングの練習と、先生に発音を直してもらうために、日本語のオンラインレッスンを予約しました。日本語のイントネーションは、中国語のピンインと違って固定されておらず、文の長さによって変わってきます。これは私にとって非常に難しいことで、感覚で覚えるには、音読を続けるしかありません。いつか日本人のように日本語を話せるようになりたいです!

▼中国語原文
最近我重新开始学习日语了,因为我发现自己的发音还是不太好。我预约了日语网课练习影子跟读,并让老师纠正我的发音。和汉语拼音不一样的是,日语单词的声调是不固定的,会根据句子的长短发生变化。这对我来说非常难,只有不断朗读,才能凭感觉记住。希望有一天我也能像日本人一样说日语!

▼作文テンプレート
____我重新开始学习____了,因为我发现________。我____了____练习____,并________。和________的是,____是____的,会________。这对我来说____,只有________,才________。希望有一天我____________!

▼ピンイン
zuì jìn wǒ chóng xīn kāi shǐ xué xí rì yǔ le yīn wèi wǒ fā xiàn zì jǐ de fā yīn hái shì bú tài hǎo wǒ yù yuē le rì yǔ wǎng kè liàn xí yǐng zǐ gēn dú bìng ràng lǎo shī jiū zhèng wǒ de fā yīn hé hàn yǔ pīn yīn bù yí yàng de shì rì yǔ dān cí de shēng diào shì bú gù dìng de huì gēn jù jù zi de cháng duǎn fā shēng biàn huà zhè duì wǒ lái shuō fēi cháng nán zhǐ yǒu bú duàn lǎng dú cái néng píng gǎn jué jì zhù xī wàng yǒu yì tiān wǒ yě néng xiàng rì běn rén yí yàng shuō rì yǔ

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です