Day75|手数料がもったいない

▼作文テンプレート
昨天我__________,结账的时候用_____支付,_____变得__________。原来对_____来说,用______以外结账的话,会被______很多__________。在我们的日常生活中,也有很多需要支付______的时候,比如______、______等等。虽然觉得有些______,但__________________……

▼日本語訳文
昨日、とあるレストランに行ったのですが、お会計の時にQRコードでお支払いをしたら、すぐに店主が不機嫌になったんです。 お店にとっては、現金以外で支払うと、多くの手数料が差し引かれるんですね。私たちの日常生活では、送金や出金など、手数料がかかる場面も多くあります。 ちょっともったいない気もしますが、本当にどうしようもないですね・・・

▼中国語原文
昨天我去了一家餐厅吃饭,结账的时候用二维码支付,老板立刻变得非常不开心。原来对商家来说,用现金以外结账的话,会被扣很多手续费。在我们的日常生活中,也有很多需要支付手续费的时候,比如汇款、取钱等等。虽然觉得有些浪费,但也真的没办法啊……

▼ピンイン
zuó tiān wǒ qù le yì jiā cān tīng chī fàn jié zhàng de shí hou yòng èr wéi mǎ zhī fù lǎo bǎn lì kè biàn de fēi cháng bù kāi xīn yuán lái duì shāng jiā lái shuō yòng xiàn jīn yǐ wài jié zhàng de huà huì bèi kòu hěn duō shǒu xù fèi zài wǒ men de rì cháng shēng huó zhōng yě yǒu hěn duō xū yào zhī fù shǒu xù fèi de shí hou bǐ rú huì kuǎn qǔ qián děng děng suī rán jué de yǒu xiē làng fèi dàn yě zhēn de méi bàn fǎ a

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です